• front.jpg
  • Aangepast.jpg
  • voorkant.jpg
  • zijkant.jpg
  • bovenzaal.jpg
  • raam.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • opzij.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Website ANBI portaal Verslag 2023

 

De naam van de instelling:

Stichting Evangelische Genade Gemeente,

staat ook bekend als Grace Christian Fellowship

 

Kamer van Koophandel:

32071994

 

Post/bezoekadres:

Geeresteinselaan 87, 3931 JB Woudenberg.

Tel. Nr. (033) 286 7343

(06) 17806494

E-mail: info @ segg.nl Website: www.segg.nl

 

RSIN:

816350735

De stichting is actief in Nederland en heeft geen medewerkers in dienst. Wel zijn er 16 vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor de stichting

 

Bestuurssamenstelling:

Herman Askamp, Voorzitter

Anneke Freriks, Penningmeester

Corrie Bakker, Secretaris

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel alle mensen te brengen tot de kennis van Gods verlossing en genade, ze te onderwijzen in het Woord van God en ze als getuigen van de Here Jezus in de wereld uit te zenden.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1: Het beleggen van kerkdiensten, waar de prediking van het Woord van God centraal staat.

2: Het beleggen van periodieke nationale themadagen waar relevante christelijke vraagstukken behandeld zullen worden vanuit Gods Woord.

3: Het geven van Bijbelstudies aan volwassenen en jeugd vanuit Gods Woord en hen zo in staat te stellen te leven door Gods Woord.

4: Het beschikbaar stellen van Bijbelse literatuur.

5: Het gebruiken van media om de mensen met het evangelie te bereiken.

6: Het actief betrokken zijn bij nationaal en internationaal zendingswerk.

7: Het op maatschappelijk en sociaal vlak betrokken zijn bij de levens van mensen, in overeenstemming met haar grondslag.

8: Het bezoeken en onderhouden van contacten met mensen die daartoe de wens te kennen hebben gegeven.

9: Het helpen van mensen met geestelijke nood en het daar waar mogelijk helpen van mensen met sociale noden door bijvoorbeeld het uitgeven en beschikbaar stellen van eerste levensbehoeften.

 

De stichting ontvangt maandelijkse bijdragen van de mensen die regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Ook zijn er mensen die per kwartaal of jaarlijks een git aan de stichting geven. Sommige giften zijn geoormerkt voor speciale (zendings) projecten. Daarnaast worden er speciale activiteiten georganiseerd, zoals maaltijden en concerten, waar een toegangsprijs voor betaald wordt. Ook zijn er onderverhuur inkomsten van zalen die verhuurd kunnen worden voor trouwerijen en begrafenissen of andere activiteiten in overeenkomst met onze grondslag.

 

De verkregen inkomsten worden besteed aan:

1. Huur – voor het beleggen van de kerkdiensten en andere activiteiten huurt de stichting een gebouw waar maandelijks een huurbedrag voor betaald moet worden volgens het huurcontract.

2. Vaste lasten, zoals water en energiekosten, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, gebouw- en tuinonderhoud worden maandelijks betaald.

3. Kantoor kosten, zoals telefoon, website, kantoorbenodigdheden, bankrekening

4. Keuken – en schoonmaakkosten, voor het bereiden van maaltijden en het schenken van koffie en thee

5. Jeugdwerkkosten

6. Zendingsprojecten

7. Waar mogelijk wordt er gespaard voor onvoorziene uitgaven. Daar is een speciale spaarrekening voor, waar ook een minimaal bedrag van 6 maanden huur in reserve moet blijven. Dit is een voorwaarde binnen het huurcontract.

 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Er is geen beloningsbeleid voor de vrijwilligers.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2023 hebben er de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Samenkomsten: elke zondag zijn er kerkdiensten gehouden die tevens via een livestream te volgen waren. Al deze samenkomsten werden daarna gearchiveerd in het archief van onze website om zo tot hulp te zijn voor hen die de samenkomst gemist hebben of voor hen die geïnteresseerd zijn in de Bijbelse boodschap. Naast de samenkomst voor volwassenen werd

er ook kinderwerk aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar en om de week tiener samenkomsten voor tieners van 13-18 jaar.

2. Bijbelstudies: Elke woensdag avond werden er Bijbelstudies gegeven, die tevens via de livestream te volgen waren. Een keer in de maand kwamen de mannen op zaterdagochtend en de vrouwen op dinsdagavond bij elkaar.

3. Zending: Waar nodig werden er mensen met geldelijke ondersteuning geholpen en er werden drie zendingsprojecten in het buitenland ondersteund: Living Hope School en Kliniek in India. Mary ’s Kindertehuis in Afrika. Hineni keuken Jeruzalem, Israël

4. Speciale evenementen: De jaarlijkse BBQ en Concert met de Country Trail Band en het jaarlijkse Kerstdiner.

5. Ondersteuning: Diverse mensen zijn geholpen in hun directe nood voor eerste levens behoeften. Aan velen is er geestelijke steun geboden.

 

Financiële verantwoording:

 

Staat van baten en lasten 2023

Lasten Baten

 

Gebouw € 46.341 Donaties kerkleden € 53.591

Kantoor € 3.181 Zending € 19.965

Zending € 21.965

Andere uitgaven € 2.060

Resultaat € 9

 

Totaal € 73.556 Totaal € 73.556

 

 

Begroting 2024

Lasten Baten

 

Gebouw € 45.000 Donaties kerkleden € 50.000

Kantoor € 3.000 Zending € 15.000

Zending € 15.000

Andere uitgaven € 2.000

Resultaat € 0

 

Totaal € 65.000 Totaal € 65.000

 

Uitleg:

Gebouw= Huur+vaste lasten+gemeentelijke belasting+verzekering+onderhoud

Kantoor= Telefoon+kantoor benodigdheden+Kamer v. Koophandel+bankkosten+postzegels+website

Zending= Buitenlandse hulpverlening

Andere= Kinderwerk+keukenkosten+kerstdiner+countrytrailband+pastorale zorg

Resultaat= is ingezet om 6 maanden huur in de reserve te hebben volgens voorwaarden huurcontract

Donaties= Tienden+collectes

Zending = geoormerkte zendingsgiften